znalec

Znalecká činnosť v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z.

Odbor 390000 Strojárstvo
Odvetvia 390400 Stroje a zariadenia na všeobecné účely
390901 Odhad hodnoty strojových zariadení

Znaleckú činnosť vykonávam ako znalec zapísaný v zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti SR pre súdy, iný orgán verejnej moci, fyzickú alebo právnickú osobu.

Svoju činnosť vykonávam na celom území Slovenskej republiky.

Znalecký posudok je vypracovaný v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Účel znaleckého posudku:

 • stanovenie všeobecnej hodnoty (ohodnotenie)
  • dedičské konanie,
  • vysporiadanie BSM
  • predaj a kúpa strojového zariadenia
  • zriadenia záložného práva (leasing)
  • dražba
  • súdne (exekučné) konanie
  • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • stanovenie výšky škody
 • stanovenie technického a morálneho stavu zariadenia
 • stanovenie príčin znefunkčnenia, poškodenia zariadenia.

KONTAKT